Хэвлэн нийтлэл / Бодлогын зөвлөмж

Бодлогын зөвлөмж

Бодлогын зөвлөмж 2023

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл нь хоёр орны хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгынхоо хүрээнд түнш байгууллагуудын хэрэгцээнд тулгуурлан хөдөө аж ахуйн холбогдох сэдвүүдээр бодлогын тойм, зөвлөмжүүдийг боловсруулан хүргэдэг билээ. Энэхүү “Бодлогын зөвлөмж” –г хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого тодорхойлогчид, эрдэмтэн судлаачид, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагууд, хандивлагч байгууллагууд болон салбарын төрийн бус байгууллагуудад зориулан боловсруулж байна.

Тогтвортой ХАА төсөл нь 2023 онд дараахь бодлогын зөвлөмжүүдийг боловсруулаад байна:

№ 01 / 2023: Хүнсний ногооны хадгалалт, борлуулалт, түгээлтийн цогцолбор төв байгуулах үндэслэл, шийдэл (Зохиогч: Др. Б. Эрдэнэболор)

№ 02 / 2023: ХАА-н үйлдвэрлэлд ажиллагсдын цахим сургалт (Зохиогч: Ульрих Лосси)

№ 03 / 2023: Хөдөө аж ахуйн практик үйл ажиллагаа болон нийгэм дэх хөрсний талаарх мэдлэгийн ач холбогдол (Зохиогч: Др. проф. Георг Гуггенбергер)

№ 04 / 2023: Органик тариаланг хөгжүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэг, сургалт, зөвлөх үйлчилгээ  – Хүнсний ногооны салбарын жишээ (Зохиогч: Каролин Грийсхоп)

№ 05 / 2023:  ХАА-н техникийн дундын үйлчилгээ – Давуу тал, эрсдэлүүд (Зохиогч: Андреас Хастедт)

Бодлогын зөвлөмж

Бодлогын зөвлөмж 2022

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны Тогтвортой хөдөө аж ахуй төсөл нь хоёр орны хөдөө аж ахуйн салбарын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилгынхоо хүрээнд түнш байгууллагуудын хэрэгцээнд тулгуурлан хөдөө аж ахуйн холбогдох сэдвүүдээр бодлогын тойм, зөвлөмжүүдийг боловсруулан хүргэдэг билээ. Энэхүү “Бодлогын зөвлөмж” –г хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого тодорхойлогчид, эрдэмтэн судлаачид, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын удирдлагууд, хандивлагч байгууллагууд болон салбарын төрийн бус байгууллагуудад зориулан боловсруулж байна.

Тогтвортой ХАА төсөл нь 2022 онд дараахь бодлогын зөвлөмжүүдийг боловсруулаад байна:

№ 01 / 2022: Монгол улсад хөдөө аж ахуйн зөвлөх үйлчилгээний  тогтолцоог хөгжүүлэхэд Герман улсын туршлагаас (Зохиогч: Д. Кюнстлинг/ Г. Ганцэцэг )

№ 02 / 2022: Газар тариалангийн экстейншний үйлчилгээний өнөөгийн байдал, сайжруулах зөвлөмж (Зохиогч: Др. Б. Эрдэнэболор)

№ 03 / 2022: Агро ойн аж ахуйн үндэс (Зохиогч: Др. М. Хишигжаргал)

№ 04 / 2022: Тариалангийн даатгал (Зохиогч: С. Маалер)

Бодлогын зөвлөмж

Бодлогын зөвлөмж 2021

Тогтвортой ХАА төсөл нь 2021 онд дараахь бодлогын зөвлөмжүүдийг боловсруулаад байна:

№ 01 / 2021: Газар тариалангийн хөгжлийг дэмжих төрийн бодлогын эдийн засгийн хөшүүргийг сайжруулах нь (Зохиогч: Др. Проф. А. Бакей )

№ 02 / 2021: Хөдөө аж ахуйн инновацийн тогтолцооны бүтэц, зохион байгуулалтыг сайжруулах арга замууд (Зохиогч: Др. Б. Эрдэнэболор)

№ 03 / 2021: Хөдөө аж ахуйн тогтвортой байдлын үнэлгээний ач холбогдол ба хэрэглээ (Зохиогч: К. Крафт)

№ 04 / 2021: Mонгол орны газар тариаланд ухаалаг технологи ашиглах шаардлага, хэрэгцээ ба зохистой шийдлүүд (Зохиогч: Др. Проф. Г. Гантулга)

Бодлогын зөвлөмж

Бодлогын зөвлөмж 2020

Тогтвортой ХАА төсөл нь 2020 онд дараахь бодлогын зөвлөмжүүдийг боловсруулаад байна:

№ 01 / 2020: ХХААХҮЯ-ны нэгдсэн зохицуулалт бүхий ХАА-н нэвтрүүлэх үйлчилгээний үндэсний тогтолцооны загвар (Зохиогч: Др. Б. Эрдэнэболор)

№ 02 / 2020: Хөдөө аж ахуйн салбарт мэдээллийн хүртээмж, чанарыг сайжруулах чиглэл, арга замууд (Зохиогч: Др. Б. Эрдэнэболор / Др. Д. Галлагер / Др. А. Катер)

№ 03 / 2020: Чанартай үр арвин ургацын үндэс (Зохиогч: Вилли Тийл / Др. Г. Мюллер)

№ 04 / 2020: Монголын хүнсний ногоо үйлдвэрлэгчдэд тулгарч байгаа зах зээл ба үнийн эрсдэл – Үйлдвэрлэлийн огцом өсөлтийг даах чадварыг нэмэгдүүлэх нь                (Зохиогчид: Лена Күнн / Др. Ихтиёор Бобоёнов)

№ 05 / 2020: Монгол орны газар тариалангийн хөрс хамгаалал (Зохиогч: Др. А. Катер)

Бодлогын зөвлөмж

Бодлогын зөвлөмж 2019

Тогтвортой ХАА төсөл нь 2019 онд дараахь бодлогын зөвлөмжүүд боловсрууллаа:

№ 01 / 2019: Монгол орны тариалангийн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөллийн үнэлгээ (Зохиогч: Др. Ш. Нолеппа / И. Хакенберг )

№ 02 / 2019: Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд технологийн инноваци нэвтрүүлэхийн ач холбогдол (Зохиогч: Л. Баяртулга)

№ 03 / 2019: Газар тариалангийн салбарын мэргэжилтэй боловсон хүчин бэлтгэх сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудал (Зохиогч: Проф. Др. Н. Баярсүх)

№ 04 / 2019: Газар тариалангийн салбарын бодлогын баримт бичигт УАӨ-ийн дасан зохицлын асуудал хэрхэн туссан байдлын үнэлгээ (Зохиогч: Др. Д. Дагвадорж)

Nr. 01 / 2019 Fact Sheet: Газар тариалангийн индексжүүлсэн даатгал: Олон улсын туршлага, Монгол Улсад хэрэгжүүлэх боломж (Зохиогч: Др. И. Бобоёнов)

Nr. 02 / 2019 Fact Sheet: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд нийцсэн тариалангийн хөрсний ялзмаг,                                         чийг, шим тэжээлийн бодисын менежмент (Зохиогч: Проф. Др. Г. Гуггенбергер)

Nr. 03 / 2019 Fact Sheet: Монгол орны усалгаагүй тариалан - Тогтвортой газар                                                            тариалангийн систем (Зохиогч: Проф. Др. Т. Майнел)

Бодлогын зөвлөмж

Бодлогын зөвлөмж 2017, 2018

Тогтвортой ХАА төсөл нь 2017, 2018 онуудад  дараахь бодлогын зөвлөмжүүд боловсрууллаа:

№ 01 / 2017: Таримал ургамлын үр, сортын салбарын хөгжил (Зохиогч: Ф. Траутвайн /     Др. А. Катер)

№ 02 / 2017: Тариалангийн индексжүүлсэн даатгалын зах зээлийг хөгжүүлэх нь          (Зохиогч: Др. И. Бобоёнов)

№ 01 / 2018: Тэжээл үйлдвэрлэл, тэжээлийн хангамжийг нэмэгдүүлэх боломж, арга замууд (Зохиогч: Др. Б. Эрдэнэболор / Др. А. Катер)

№ 02 / 2018: Монгол орны газар тариалангийн салбар дахь ургамал хамгааллын зохистой дадал (Зохиогч: Др. А. Катер)