Хамтрагч талууд

Төслийг бодлогын хувьд дэмжигчХБНГУ-ын Холбооны Хүнс,
хөдөө аж ахуйн яам

https://www.bmel-kooperationsprogramm.de/

ХХХААЯ-ны Ерөнхий төлөөлөгч

 

ГФА Консалтинг Групп

https://www.gfa-group.de/
content/GFA_office_Berlin_
3868480.html

Төсөл хэрэгжүүлэгчИАК Аграр Консалтинг ХХК

www.iakleipzig.de

 

AФЦ Агрикалчер энд Файненс Консалтинг ХХК

www.afci.de

 

ДЛЖ Интернэйшнл ХХК

www.dlg-international.com