Fotogalerie

“Рапс, улаанбуудайн талбай дахь ургамал хамгаалал” сургалт

“Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс ХХААХҮЯ, Ургамал хамгааллын хүрээлэнтэй хамтран 2017 оны 6 сарын 05-08 өдрүүдэд “Рапс, улаанбуудайн талбай дахь ургамал хамгаалал” сэдэвт нэг өдрийн сургалтыг Дархан-Уул, Хэнтий аймгуудад зохион байгууллаа. Сургагч багшаар ХБНГУ-аас ноён Хорст Бунге урьж ажиллууллаа.