Fotogalerie

Талбайн үзлэг, үрийн болон таримал үржүүлгийн талбайн хянан баталгаа“ сургалт

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслөөс үр үржүүлэг, сорт сорилтын салбарын мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах ажлуудыг эхлүүлээд байна. Төсөл нь энэ удаад ХХААХҮЯ, УГТХ-тэй хамтран 2017 оны 07 дугаар сарын 25-26-ны өдрүүдэд “Үрийн ба таримал үржүүлгийн талбайн үзлэг” сэдвээр хоёр өдрийн сургалтыг зохион байгууллаа.