Энэ сэдвээр үйл ажиллагаа

Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон газар тариалан

Versuchsfeld der IPAS, Sojabohnen

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт нь Монгол улсын хөдөө аж ахуйн салбарт томоохон сорилтыг бий болгож байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр жилийн дундаж агаарын температур нэмэгдэж, хур тунадас орох хэмжээ, тархалтад өөрчлөлт орж, байгалийн давагдашгүй болон онц ноцтой үзэгдлийн давтамж ойртож байгаа зэрэг нь хөдөө аж ахуйн салбар, тэр дундаа газар тариалангийн салбарт хүндээр тусч байна. Байгал цаг уурын энэхүү өөрчлөлтийн явцад шинэ төрлийн хортон шавьж, таримлын өвчин, халдвар нэмэгдэж байгаа нь тухайн салбарын хувьд ихээхэн эрсдэлийг дагуулах боллоо. Монгол улсын Засгийн газраас уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг багасгах, бууруулах чиглэлээр үндэсний стратеги боловсруулан ажиллаж байгаа хэдий ч уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд дасан зохицсон технологийн шийдлүүдийг нэвтрүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, мэдээлэл дутмаг байна.

Weizenfläche

Герман-Монголын хамтын ажиллагааны “Тогтвортой хөдөө аж ахуй” төслийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болох “Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон газар тариалангийн үйлдвэрлэл” дэд төслийн хүрээнд Монгол орны газар тариалангийн үйлдвэрлэл дэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөг үнэлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон шийдлүүдийг эрэлхийлэх чиглэлээр олон арван үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлж байна.

 

Герман, Монгол мэргэжилтнүүд харилцан туршлага солилцож, мэдлэг дамжуулах замаар уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхлэх сэдлийг бий болгож, хандлагыг өөрчлөх нь Монгол орны хөдөө аж ахуйн салбарт оруулж буй хувь нэмэр юм. Тус дэд төслийн зорилго нь хөдөө аж ахуйн салбарын бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэн судлаачид, мэргэжилтнүүдийг мэдлэгжүүлэх, чадавхжуулахад оршиж байна.  Төслийн хүрээнд дээрх сэдвээр олон улсын болон үндэсний зөвлөхүүдийн хамтарсан судалгаа,  бодлогын тойм болон салбарын мэргэжилтнүүдэд зориулсан төрөл бүрийн гарын авлага, сургалтын материалуудыг боловсруулж байна.